Er komt een verplichte inschrijving van leefloongerechtigden bij VDAB, met mogelijke uitzonderingen in geval van gezondheids- of billijkheidsredenen. Gelet op de vele moeilijk in te vullen vacatures in Vlaanderen, waarvoor vaak weinig tot geen werkervaring of diploma’s vereist zijn, is dat is een belangrijke stap om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen verder te verhogen van 77 naar 80 procent.

Raad van State

De Raad van State bevestigt in haar advies dat een decretale verankering van een verplichte inschrijving van diverse doelgroepen wel degelijk mogelijk is vanuit de bevoegdheid inzake arbeidsbemiddeling bij de VDAB, maar dat over de afspraken hierover met de OCMW’s en de mogelijke impact op hun leefloon een samenwerkingsakkoord vereist is met de federale regering. Een aantal bepalingen uit het decreet kunnen dus pas in werking treden na de goedkeuring van een nieuw samenwerkingsakkoord hierover met de federale overheid.

Institutionele weeffouten

Vlaams Parlementslid Axel Ronse verdedigde dit dossier in het parlement en reageert tevreden: “Met dit decreet geven we maximaal invulling aan onze huidige bevoegdheden inzake arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen. Toch is het opnieuw duidelijk waar de institutionele weeffouten zitten in België. Het is in de huidige Belgische staatsstructuur immers onmogelijk om vanuit Vlaanderen een autonoom en performant activeringsbeleid te voeren voor diverse doelgroepen zoals leefloongerechtigden of langdurig zieken.”