Vandaag zijn er in Vlaanderen 243.000 langdurig zieken die langer dan één jaar thuiszitten. Dat aantal nam de afgelopen jaren alsmaar toe. ‘Wij willen deze mensen niet aan hun lot overlaten en afschrijven voor de arbeidsmarkt. Om deze ambities te bereiken is het noodzakelijk dat zowel het RIZIV, de ziekenfondsen als VDAB een versnelling hoger schakelen en de engagementen ook effectief nakomen. Het samenwerkingsakkoord is een stap in de goede richting, maar VDAB kan maar roeien met de riemen die het heeft. Een structurele en ingrijpende aanpak is dan ook noodzakelijk om het tij te keren’’, zegt Axel Ronse.

Ambitie: 12.000 re-integratiedossiers in 2024

De samenwerkingsovereenkomst tussen het RIZIV, de ziekenfondsen en VDAB werd eind 2022 vernieuwd en de ambities voor de in- en uitstroom naar werk werden opgedreven. In 2023 moeten er 10.000 dossiers worden opgestart en in 2024 moet dat aantal toenemen naar 12.000. Daarnaast willen de partners de uitstroom 24 maanden na de aanvang van het traject stelselmatig verhogen naar 40 procent. Er werd bovendien een pilootproject opgestart waarbij langdurig zieken die vrijwillig bij VDAB aankloppen enkel een snelle administratieve goedkeuring van de ziekenfondsen nodig hebben.

Eenvoudiger, sneller en flexibeler

“Er is nog veel potentieel voor de re-integratie van langdurig zieken naar de arbeidsmarkt. De aanpak van de langdurig zieken moet worden versterkt door in overleg met de federale overheid en de ziekenfondsen drempels af te bouwen, sneller te handelen en meer flexibiliteit te voorzien”, stelt Ronse. Het Vlaams Parlementslid stelt daarom voor om:

  • Uiterlijk binnen de derde maand na de start van de arbeidsongeschiktheid een screening uit te voeren en voor de vijfde maand een verplicht re-integratietraject op te starten;
  • Te focussen op wat de langdurige zieke wel kan door te werken met een geschiktheidsattest in plaats van een ziekteattest;
  • Werken te belonen door tijdens de re-integratieprocedure de mogelijkheid te voorzien om een uitkering en loon uit arbeid te combineren;
  • Beter in te zetten op preventie onder meer door voor iedere werknemer vanaf één maand ziekte een verplicht aanbod loopbaanbegeleiding te voorzien.