Tussenkomst inzake omgeving tijdens het begrotingsdebat

Door Axel Ronse op 16 december 2014, over deze onderwerpen: Ruimtelijke Ordening

Tijdens de voorstelling van het beleidsplan ruimte Vlaanderen zei minister van Omgeving Joke Schauvlieghe dat jaarlijks meer dan 2.000 hectare extra ruimte wordt ingenomen in Vlaanderen. Terecht stelt deze regering dat we onze manier van omgang met ruimte moeten herdenken. Axel Ronse wees er de minister daarom op dat het erg belangrijk is dat ze voortbouwt op het groenboek dat het beleidsplan ruimte Vlaanderen zal realiseren. Inbreiding en herbestemming zullen daarbij essentieel zijn want de beschikbare ruimte is schaars. Het beleidsplan ruimte Vlaanderen zal ook bepalend zijn voor onze mobiliteit en onze doelstellingen rond klimaat. Een beleidsoverschrijdende aanpak is dus aangewezen.

In dit nieuwe kader is ook de concrete uitwerking van de nieuwe procedures over hoe we onze ruimte zullen benutten van bijzonder groot belang.  De minister zal namelijk de omgevingsvergunning en het decreet complexe projecten in de praktijk omzetten. Het gaat hier om 2 instrumenten die inzetten op betere kwaliteit van beslissingen en vereenvoudigde procedures. Axel Ronse wees er de minister op dat het cruciaal is dat deze instrumenten goed uitgewerkt worden alvorens ze in werking treden, specifiek kan worden verwezen naar:

de milieuvergunning die een permanent karakter krijgt en op welke wijze deze zal worden geëvalueerd in het kader van de Best Beschikbare Technieken (BBT),
het voorzien van een vlotte beroepsprocedure in het kader van het bekomen van een milieuvergunning,
duidelijkheid omtrent de criteria die de Vlaamse Regering zal hanteren om een vergunningsaanvraag te behandelen als een complex project.

Al deze elementen zijn immers van doorslaggevend belang om toe te laten dat  ondernemers op een eenvoudige en rechtszekere manier hun vergunningen kunnen bekomen zodat ze in optimale omstandigheden aan onze welvaart kunnen bouwen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is