Decreetswijziging moet komaf maken met aanslepende bouwberoepen

Door Axel Ronse op 30 november 2016, over deze onderwerpen: Ruimtelijke Ordening
Decreetswijziging moet komaf maken met aanslepende bouwberoepen

 “Vier jaar wachten op een uitspraak over een bouwberoep is echt te lang”

Tot voor kort lagen nog meer dan 100 beroepsdossiers al vier jaar te wachten op een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVB). “Trage rechtsgang is nefast voor de geloofwaardigheid van de overheid, voor het investeringsklimaat in Vlaanderen en voor onze economie. Bovendien is de omgevingsvergunning vanaf maart in voege en zal de raad dan ook bevoegd worden voor beroepen tegen milieuvergunningen. Onze economie kan zich geen ‘manke raad’ veroorloven”, zegt Axel Ronse (N-VA). Het voorstel van decreet dat Ronse samen met Lode Ceyssens (CD&V) en Lydia Peeters (Open VLD) indiende werd vandaag goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Dat decreet moet de werking van de RvVB efficiënter maken.

Sinds 2009 is de Raad voor Vergunningenbetwistingen bevoegd voor de beroepen tegen (geweigerde of vergunde) bouwaanvragen. Jaarlijks ontvangt de RvVB ongeveer 800 nieuwe dossiers, maar vaak laat een uitspraak, om tal van redenen, jaren op zich wachten. Uit de periode 2009-2011 werden liefst 65 dossiers nog steeds niet afgehandeld. Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zorgde ervoor dat de Raad extra middelen en bijkomend ondersteunend personeel kreeg. Op 1 november 2015 traden ook bijkomende rechters in dienst.  Deze extra inzet van personen en middelen moet nu eindelijk renderen, zeggen de drie parlementsleden.

Naast de operationele versterking zal hun decreet de werking van de Raad grondig bijsturen.

Lode Ceyssens (CD&V): “Het moet sneller en beter, zonder de rechtsbescherming in het gedrang te brengen natuurlijk. Het kan niet dat burgers en bedrijven meer dan 2 jaar, soms zelfs tot 4 jaar lang, moeten wachten op zekerheid over een bouwvergunning. Dat geldt ook voor derden, bijvoorbeeld buren die bezwaar hebben ingediend en jarenlang bang afwachten of een bepaald project er alsnog komt.

Met het oog op rechtszekerheid is het van groot belang dat vergunningen tijdig worden beoordeeld en afgeleverd. Lokale besturen dienen bouwaanvragen binnen de decretaal vastgelegde termijnen van 75 dagen te behandelen. Het is dan ook onaanvaardbaar dat een procedure voor de Raad van Vergunningenbetwisting zelfs langer dan twee jaar kon duren." zegt Lydia Peeters (VLD), tevens burgemeester van Dilsen-Stokkem.

Met de goedkeuring van het decreet worden de procedures en de interne organisatie bij de RvVB aangepast. Hierdoor zullen beslissingen minder lang op zich laten wachten.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. het verbeteren van de spoedprocedure (zonder pleidooien) om te bepalen of beroepen kennelijk ontvankelijk zijn;
  2. er komt een rechtsplegingsvergoeding voor wie een zaak verliest en een aanpassing van het rolrecht;
  3. wie bij de Raad in beroep gaat wegens een bepaalde onwettigheid, moet aantonen dat hij dat hij/zij effectief benadeeld wordt door die onwettigheid en dus belangenschade lijdt;
  4. de Raad krijgt een beperkte substitutiebevoegdheid, waardoor hij zich in sommige gevallen in de plaats van de vergunningverlenende overheid kan stellen;
  5. om te vermijden dat men terechtkomt in een vicieuze cirkel zal de Raad voortaan alle middelen beoordelen die nuttig blijken voor de verdere procedure en zullen onredelijke motieven niet meer kunnen leiden tot een vernietiging;
  6. de Raad krijgt ook de mogelijkheid om in een arrest meteen een dwangsom op te leggen. De verzoekende partij zal hiervoor dus geen aparte procedure moeten opstarten.;
  7. overheden die eerst een stilzwijgende weigering toepassen kunnen (tenzij overmacht) geen dossier meer inleiden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen;
  8. ten slotte krijgt de Raad ook de mogelijkheid om schorsing en vernietiging in één arrest te vellen, terwijl dit vroeger in twee aparte procedures moest.

Tussenkomt Dienst Vlaamse Bestuursrechtscolleges
Ronse: “Door deze voorstellen zal de doorlooptijd van de dossiers bij de Raad verkorten. Een vlotte behandeling van beroepen tegen vergunningen is essentieel voor rechtszekerheid en stimuleert investeringen. Het voorstel van decreet beoogt niet alleen een vlotte rechtsgang maar ook duidelijkheid en rechtszekerheid.”

 

Het decreet komt geen dag te vroeg want begin 2017, het moment dat de omgevingsvergunning van start gaat, wordt de Raad voor vergunningsbetwistingen ook bevoegd voor beroepen inzake milieudossiers, en moeten al deze elementen dus in werking treden. “Tijd voor de Raad voor Vergunningenbetwistingen versie 2.0,” aldus de meerderheidspartijen in koor .

Hieronder mijn voorstelling van het decreet op de plenaire van woensdag 30 november:

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is